Ga naar de inhoud

Privacy statement Gelderse Kerken

        
Privacy bij Gelderse Kerken
De Dorpskerk Hoog-Keppel is onderdeel van de Gelderse Kerken en hanteert dien ten gevolge hetzelfde privacybeleid. Gelderse Kerken verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de verstrekte persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepassing
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, relaties, deelnemers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen na toestemming vanuit bezoek aan en gebruik van de website, social media-accounts van Gelderse Kerken of via geprinte mailings.

Gegevensverwerking
Wij houden een donateursadministratie bij, waarin naast de gegevens van onze donateurs, vrienden en schenkers ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd.
Een relatie is een persoon die bekend is bij Gelderse Kerken (bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, excursie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen donateur of schenker is. Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de Gelderse Kerken contact lijst..
Gelderse Kerken beheert en beschermt erfgoed in Gelderland en vraagt mensen om daaraan bij te dragen. Het werk van GelderseKerken wordt voor een deel gefinancierd door vrijwillige financiële bijdrages (giften en schenkingen) van donateurs en vrienden.

Wij verzamelen na toestemming persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) om onze achterban en andere betrokkenen te informeren over ons werk en de daarbij behorende acties en projecten en de behaalde resultaten alsook voor marketingdoeleinden, zoals een gift- of upgradingsverzoek. Een geboortedatum gebruiken wij enkel om geanonimiseerd een data-analyse te kunnen maken van de leeftijdsopbouw van onze achterban.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer een persoon  zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, als donateur of als vrijwilliger, wanneer er een bestelling geplaatst wordt of wanneer iemand meedoet aan een van onze excursies, activiteiten of campagnes. Aanmeldingen gebeuren daarnaast ook per post of telefonisch. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie, schenking, etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Voor de vastlegging van diverse contracten zoals voor huur-, of locatie gebruik, leggen wij alleen die gegevens vast die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.
De door ons bewaarde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is en dienen alleen voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn vastgelegd. Voor het verwijderen van persoonsgegevens uit onze administratie conformeren wij ons aan de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde wetgeving.

De persoonsgegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Indien dit aan de orde is wordt altijd eerst bezien of kan worden volstaan met het anonimiseren van de gegevens. Deze verwerking is in overeenstemming met artikel 89 van de AVG.

Gelderse Kerken heeft een ANBI status.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Op elk moment is inzage te vragen in de gegevens die wij verzamelen en kunnen deze worden gewijzigd of verwijderd. Gegevens laten aanpassen kan via dorpskerkhoogkeppel@gmail.com. Wijzigingen kunnen ook telefonisch doorgeven aan de Dorpskerk Hoog-Keppel via: 0314 380 306 (tijdens kantooruren). Als een persoon niet langer op de hoogte gehouden wil worden gehouden van de activiteiten in de Dorpskerk Hoog-Keppel kan dat via sogk.hoogkeppel@gmail.com.
SOGK is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij een persoon toegang mogen verlenen tot zijn of haar persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarvoor kan een verzoek worden ingediend per brief, voorzien van naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan het secretariaat van Gelderse Kerken. Uiteraard vernietigen wij direct daarna deze kopie weer.

Deelname aan projecten van Gelderse Kerken
Bij het vermoeden dat gegevens openbaar worden gemaakt door deelname aan een van onze campagnes, excursies of activiteiten, neem dan tijdens kantooruren contact met ons op via: 026 3552 555, met een terugbelverzoek, of mail: info@oudgeldersekerken.nl

E-mail
Indien bij aanmelding als abonnee van onze nieuwsbrief of als donateur of informatieaanvrager een e-mailadres aan Gelderse Kerken is verstrekt, wordt de persoon per e-mail of post geïnformeerd over ons werk, om steun te vragen voor acties, om op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Gelderse Kerken maakt bij het verzenden van nieuwsbrieven via e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Dit doen we anoniem en niet op persoonsniveau.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven
Minder of geen e-mail ontvangen? Dan is afmelding op elk moment mogelijk via de afmeldmogelijkheid in elke digitale nieuwbrief die wordt ontvangen. Mocht dat niet lukken dan kan dit gemeld worden via email sogk.hoogkeppel@gmail.com.

Contact met donateurs en relaties
Nieuwe schenkers en donateurs ontvangen van SOGK informatie per post of digitaal  waarin het donateurschap wordt bevestigd. We informeren donateurs, vrienden, schenkers over activiteiten, projecten, en excursies via ons magazine, per e-mail, post, telefoon en/of sociale media.

Contact met vrijwilligers
Gelderse Kerken informeert haar vrijwilligers via telefoon, post en e-mail over vrijwilligersactiviteiten, vrijwilligersbijeenkomsten en Gelderse Kerken. Afmelding voor deze informatie kan via email info@oudegeldersekerken.nl

Cookie-statement en klikgedrag
Gelderse Kerken gebruikt cookies om het gebruik van de website te optimaliseren en het bezoek te monitoren of marketingcampagnes te kunnen uitvoeren. Zo worden door middel van cookies uw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op uw voorkeuren worden afgestemd.
Via onze websites worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de dienst “Google Analytics”. Deze dienst wordt door Gelderse Kerken gebruikt om gebruik van onze websites bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoeker onze websites gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt ons in de gelegenheid meer bereik te generen voor ons werk met haar kosteloze dienst Google Ad Grants. Hiervoor gebruiken we de technologie van Google, die onder meer registreert hoe de site wordt bezocht en welke acties er worden gedaan naar aanleiding van een bezoek via Google AdWords.

Beveiliging
Gelderse Kerken heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die bij Gelderse Kerken bekend zijn en daar vanuit hun taak toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Gelderse Kerken en andere websites
Op www.geldersekerken.nl treft u een aantal links aan naar andere websites. Gelderse Kerken draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement - indien aanwezig - van de site die wordt bezocht.

Vragen over privacybeleid
Gelderse Kerken houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Lees daarom periodiek dit privacybeleid. Bij vragen over dit beleid, kan contact worden opgenomen via:
026 3552 555 met een terugbel verzoek (tijdens kantooruren) of mail: info@geldersekerken.nl

Privacybeleid SOGK , versie 22 mei 2018
Terug naar de inhoud